แบบสอบถามงานวิจัย

เรื่อง รูปแบบของการวางสินค้าในภาพยนตร์ต่างประเทศที่มีต่อการรับรู้และการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพฯ

คำชี้แจง: แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยผลที่ได้จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษาเท่านั้น สำหรับแบบสอบถามจะมีทั้งหมด 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1: ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม และความคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับการวางสินค้าแฝงในภาพยนตร์
ส่วนที่ 2: เปรียบเทียบรูปแบบระหว่าง มี/ไม่มีตัวละครมาเกี่ยวข้องในการวางสินค้าแฝงในภาพยนตร์ต่างประเทศ ที่ส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้าของกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนที่ 3: เปรียบเทียบรูปแบบระหว่าง มี/ไม่มีตัวละครมาเกี่ยวข้องในการวางสินค้าแฝงในภาพยนตร์ต่างประเทศ ที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อของกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนที่ 4: การรับรู้ตราสินค้าจากการวางสินค้าในภาพยนตร์ต่างประเทศ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของกลุ่มตัวอย่าง

นิยามคำศัพท์:
รูปแบบการวางสินค้าที่มีตัวละครมาเกี่ยวข้อง หมายถึง การวางสินค้าโดยให้ตัวละครเป็นผู้หยิบ ใช้สินค้า หรือพูดเกี่ยวกับตราสินค้า เป็นต้น
รูปแบบการวางสินค้าโดยที่ไม่เกี่ยวข้องกับตัวละครมาเกี่ยวข้อง หมายถึง การวางสินค้าโดยใช้เป็นเพียงอุปกรณ์ประกอบฉาก หรือเป็นการแสดงภาพสินค้า/โลโก้ของสินค้าช่วงขณะใดขณะหนึ่งในฉากนั้น โดยอาจจะมีการเชื่อมโยงไปสู่สิ่งที่จะเกิดขึ้นในฉากถัดไปด้วยการตัดภาพ เป็นต้น

Questions marked with a * are required.

 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม และความคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับการวางสินค้าแฝงในภาพยนตร์

คำชี้แจง กรุณาเลือกตอบในช่องที่ตรงกับท่านมากที่สุด
 
*1. เพศ
ชาย
หญิง
 
*2. อายุ
ต่ำกว่า 18 ปี
18-25 ปี
26-30 ปี
31-35 ปี
36-40 ปี
มากกว่า 40 ปีขึ้นไป
 
*3. ระดับการศึกษา
ต่ำกว่ามัธยมศึกษา
มัธยมปลาย/ปวช.
อนุปริญญา/ปวส.
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
 
*4. อาชีพ
นักเรียน/นักศึกษา
ข้าราชการ
แม่บ้าน
ธุรกิจส่วนตัว
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัทเอกชน
Other: 
 
*5. ความถี่โดยเฉลี่ยที่ท่านรับชมภาพยนตร์ต่างประเทศ
น้อยกว่าเดือนละครั้ง
1-2 ครั้งต่อเดือน
3-4 ครั้งต่อเดือน
มากกว่า 4 ครั้งต่อเดือน
 
*6. ประเภทของภาพยนตร์ที่ท่านสนใจ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
ภาพยนตร์แอ๊กชั่น สงคราม
ภาพยนตร์ย้อนยุค ประวัติศาสตร์
ภาพยนตร์ดราม่า
ภาพยนตร์คอมมาดี้
ภาพยนตร์แนวสืบสวน
ภาพยนตร์แนวสยองขวัญ
Other: 
 
*7. ปัจจัยที่ท่านใช้ในการเลือกชมภาพยนตร์แต่ละเรื่อง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
ดารานักแสดง
ผู้กำกับภาพยนตร์
เนื้อเรื่องภาพยนตร์
บทวิจารณ์ของภาพยนตร์นั้นๆ
เพื่อนแนะนำให้ไปชม
Other: 
 
*8. ระดับความตั้งใจในการชมภาพยนตร์แต่ละครั้ง
มาก
ปานกลาง
น้อย
 
*9. ท่านรู้สึกอย่างไรต่อการวางสินค้าแฝงในภาพยนตร์
เห็นด้วย/ยอมรับ
เฉยๆ
ไม่เห็นด้วย/ไม่ยอมรับ
 
*10. ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ท่านสังเกตเห็นการวางสินค้าแฝงอยู่ในภาพยนตร์ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
กรณีที่ท่านไม่เคยสังเกตเห็น กรุณาเลือกตอบข้อแรกเพียงข้อเดียว
ไม่เคยสังเกตเห็นการวางสินค้าแฝงอยู่ในภาพยนตร์เลย
ลักษณะนิสัย ความช่างสังเกตของตัวท่านเอง
ความสนใจในตัวสินค้าเหล่านั้นซึ่งมีอยู่ก่อนแล้ว ทำให้สังเกตได้ง่ายขึ้น
สินค้าที่แฝงอยู่นั้นเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางอยู่แล้ว
สินค้าที่แฝงอยู่นั้นปรากฎให้เห็นในภาพยนตร์อยู่เสมอๆ
เทคนิคในการถ่ายทำภาพยนตร์ เช่น close-up หรือการวางภาพพื้นหลัง เป็นต้น
การตั้งใจวางสินค้าแฝงในภาพยนตร์ที่ชัดเจนจนสังเกตได้
ตัวละครเป็นผู้ใช้หรือบริโภคสินค้านั้นๆ
Other: 
 
ส่วนที่2 เปรียบเทียบรูปแบบระหว่าง มี/ไม่มีตัวละครมาเกี่ยวข้องในการวางสินค้าแฝงในภาพยนตร์ต่างประเทศที่ส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้าของกลุ่มตัวอย่าง

คำชี้แจง กรุณาเลือกตอบในช่องที่ตรงกับท่านมากที่สุด
ระดับ 1 หมายถึง ท่านไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับข้อความดังกล่าว
ระดับ 2 หมายถึง ท่านไม่เห็นด้วยกับข้อความดังกล่าว
ระดับ 3 หมายถึง เฉยๆ หรือ ไม่แน่ใจ
ระดับ 4 หมายถึง ท่านเห็นด้วยกับข้อความดังกล่าว
ระดับ 5 หมายถึง ท่านเห็นด้วยอย่างยิ่งกับข้อความดังกล่าว
 
*11. รูปแบบการวางสินค้าแฝงที่ มี ตัวละครมาเกี่ยวข้อง...
1 2 3 4 5
ทำให้ท่านสังเกตเห็นตราสินค้าเหล่านั้นได้ดี
ทำให้ท่านรู้สึกคุ้นเคยกับตราสินค้าดังกล่าวมากขึ้นจากเดิม
ทำให้ท่านจดจำตราสินค้าได้ดี
ทำให้ท่านมีการระลึก นึกถึงตราสินค้านั้นดังกล่าวในเวลาถัดมา
ทำให้ท่านรู้สึกว่าภาพลักษณ์ของตราสินค้านั้นดี
 
*12. รูปแบบการวางสินค้าแฝงที่ ไม่มี ตัวละครมาเกี่ยวข้อง...
1 2 3 4 5
ทำให้ท่านสังเกตเห็นตราสินค้าเหล่านั้นได้ดี
ทำให้ท่านรู้สึกคุ้นเคยกับตราสินค้าดังกล่าวมากขึ้นจากเดิม
ทำให้ท่านจดจำตราสินค้าได้ดี
ทำให้ท่านมีการระลึก นึกถึงตราสินค้านั้นดังกล่าวในเวลาถัดมา
ทำให้ท่านรู้สึกว่าภาพลักษณ์ของตราสินค้านั้นดี
 
ส่วนที่3 เปรียบเทียบรูปแบบระหว่าง มี/ไม่มีตัวละครมาเกี่ยวข้องในการวางสินค้าแฝงในภาพยนตร์ต่างประเทศ ที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อของกลุ่มตัวอย่าง

คำชี้แจง กรุณาเลือกตอบในช่องที่ตรงกับท่านมากที่สุด
ระดับ 1 หมายถึง ท่านไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับข้อความดังกล่าว
ระดับ 2 หมายถึง ท่านไม่เห็นด้วยกับข้อความดังกล่าว
ระดับ 3 หมายถึง เฉยๆ หรือ ไม่แน่ใจ
ระดับ 4 หมายถึง ท่านเห็นด้วยกับข้อความดังกล่าว
ระดับ 5 หมายถึง ท่านเห็นด้วยอย่างยิ่งกับข้อความดังกล่าว
 
*13. รูปแบบการวางสินค้าแฝงที่ มี ตัวละครมาเกี่ยวข้อง...
1 2 3 4 5
ทำให้ท่านรู้สึกสนใจในสินค้าดังกล่าว
ทำให้ท่านรู้จักสินค้านั้นๆมากขึ้น มีข้อมูลเกี่ยวกับสินค้ามากขึ้นจากเดิม
ทำให้ท่านรู้สึกอยากหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าดังกล่าว
ทำให้ท่านรู้สึกมีความเชื่อมั่น รู้สึกว่าสินค้านั้นมีคุณภาพดี
ทำให้ท่านรู้สึกอยากได้ อยากทดลองใช้ หรือบริโภคสินค้าดังกล่าว
ทำให้ท่านรู้สึกภูมิใจ ถ้าได้เป็นเจ้าของสินค้าดังกล่าว
ทำให้ท่านจะมีแนวโน้มหรือตั้งใจที่จะซื้อหรือบริโภคสินค้าดังกล่าว
ทำให้ท่านจะซื้อหรือบริโภคสินค้าดังกล่าวโดยไม่ต้องหาข้อมูลเพิ่มเติม
 
*14. รูปแบบการวางสินค้าแฝงที่ ไม่มี ตัวละครมาเกี่ยวข้อง...
1 2 3 4 5
ทำให้ท่านรู้สึกสนใจในสินค้าดังกล่าว
ทำให้ท่านรู้จักสินค้านั้นๆมากขึ้น มีข้อมูลเกี่ยวกับสินค้ามากขึ้นจากเดิม
ทำให้ท่านรู้สึกอยากหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าดังกล่าว
ทำให้ท่านรู้สึกมีความเชื่อมั่น รู้สึกว่าสินค้านั้นมีคุณภาพดี
ทำให้ท่านรู้สึกอยากได้ อยากทดลองใช้ หรือบริโภคสินค้าดังกล่าว
ทำให้ท่านรู้สึกภูมิใจ ถ้าได้เป็นเจ้าของสินค้าดังกล่าว
ทำให้ท่านจะมีแนวโน้มหรือตั้งใจที่จะซื้อหรือบริโภคสินค้าดังกล่าว
ทำให้ท่านจะซื้อหรือบริโภคสินค้าดังกล่าวโดยไม่ต้องหาข้อมูลเพิ่มเติม
 
ส่วนที่4 การรับรู้ตราสินค้าจากการวางสินค้าในภาพยนตร์ต่างประเทศ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของกลุ่มตัวอย่าง

คำชี้แจง กรุณาเลือกช่องที่ตรงกับท่านมากที่สุด
ระดับ 1 หมายถึง ท่านไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับข้อความดังกล่าว
ระดับ 2 หมายถึง ท่านไม่เห็นด้วยกับข้อความดังกล่าว
ระดับ 3 หมายถึง เฉยๆ หรือ ไม่แน่ใจ
ระดับ 4 หมายถึง ท่านเห็นด้วยกับข้อความดังกล่าว
ระดับ 5 หมายถึง ท่านเห็นด้วยอย่างยิ่งกับข้อความดังกล่าว
 
*15. ผลจากการรับรู้ตราสินค้าจากการวางสินค้าในภาพยนตร์ต่างประเทศ(ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตาม) ในแง่ของการตัดสินใจซื้อ
1 2 3 4 5
ถ้าท่านต้องการซื้อหรือบริโภคสินค้า ท่านจะระลึก คิดถึงตราสินค้าที่ท่านได้รับรู้จากภาพยนตร์มาก่อนเป็นลำดับแรก
ถ้าท่านต้องการซื้อหรือบริโภคสินค้าประเภทหนึ่งๆ ท่านจะนำตราสินค้าที่รับรู้จากการชมภาพยนตร์นี้ไปเป็นตัวเลือกหนึ่งของท่านในการเลือกซื้อหรือบริโภคสินค้า
ในกรณีที่ท่านไม่เคยมีประสบการณ์ในการซื้อสินค้าประเภทนี้มาก่อน ท่านจะมีแนวโน้มในการเลือกซื้อหรือบริโภคตราสินค้าที่ท่านรับรู้จากการชมภาพยนตร์
ในกรณีที่ท่านซื้อหรือบริโภคตราสินค้าดังกล่าวอยู่แล้ว การรับรู้ตราสินค้าจากการชมภาพยนตร์จะทำให้ท่านมีแนวโน้มในการซื้อหรือบริโภคตราสินค้าดังกล่าวมากยิ่งขึ้น
 
16. ความคิดเห็นอื่นๆ (ถ้ามี) เกี่ยวกับรูปแบบการวางสินค้าในภาพยนตร์ต่างประเทศ
 
ขอขอบคุณในความร่วมมือครั้งนี้ค่ะ